سرور مجازی

VPS 1G 1 موجود است
 • 1024M Ram
 • 50GB Hard
 • 500GB BW
 • Linux,mikrotik,windows Os
VPS 2G 1 موجود است
 • 2048M Ram
 • 100GB Hard
 • 800GB BW
 • Linux,mikrotik,windows Os
VPS 4G 1 موجود است
 • 4096M Ram
 • 150GB ssd Hard
 • 2000GB BW
 • Linux,mikrotik,windows Os
VPS 8G 2 موجود است
 • 8192M Ram
 • 200GB Hard
 • 2000GB BW
 • Linux,windows Os
VPS 16G 1 موجود است
 • 16G Ram
 • 60G SSD Hard
 • 2000GB BW
 • Linux,windows Os